divendres, 14 de març del 2014

dijous, 13 de març del 2014

PRESENTADA AL PARLAMENT UNA PROPOSTA PER DECLARAR L'ESGLÉSIA DE LLORENÇ DE ROCAFORT COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS NACIONAL
Proposta de resolució sobre la catalogació de l’església de Santa Maria, de Llorenç de Rocafort, com a bé cultural d’interès nacional Tram. 250-00988/10
 
Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 57029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.03.2014
 
A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.
 
Exposició de motius
L’església de Santa Maria de Llorenç de Rocafort, al municipi de Sant Martí de Riucorb, comarca de l’Urgell, és un dels monuments del segle xvi més importants i més ben conservats de la Catalunya interior. De l’estructura del monument, on es barregen gòtics i renaixentistes, destaca la portalada renaixentista, de l’any 1593, d’un estil que no abunda a Catalunya, i que segons els historiadors és fruit de les experimentacions puntuals del nou llenguatge clàssic. Destaca per la seva singularitat la campana grossa, amb inscripcions epigràfiques en lletra gòtica, i decorat amb fullatges al voltant de les lletres. Un element renaixentista considerat de primera línia i que capitaneja un conjunt de campanes qualificada com «d’exemplar» per als historiadors. Dins del monument destaca també un rotlle de campanetes, un instrument musical que consta d’una roda de fusta envoltada de petites campanes. Un altre element a destacar d’aquest monument és la volta estrellada, una complexa obra d’enginyeria de l’època, així com la teulada primitiva de llambordes. En definitiva, el monument es troba en un bon estat de conservació, tenint en compte que es tracta d’una obra del segle xvi, i es tracta d’una construcció amb elements singulars a Catalunya, com la portalada, el conjunt de campanes, la volta estrellada i la teulada de llambordes. Amb tot això, l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb, va presentar en data de 10 de gener de 2014 una sol·licitud davant el Departament de Cultura, demanant la concessió de la catalogació de l’església de Santa Maria, de Llorenç de Rocafort, com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
 
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els tràmits per a catalogar l’església de Santa Maria de Llorenç de Rocafort com a Bé Cultural d’Interès Nacional.
 
Palau del Parlament, 17 de febrer de 2014
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades del GP del PPC

JA ESTÀ INSTAL·LADA LA MARQUESINA A LLORENÇ!!!


DELÍCIES DE FLORS D'AMETLLER SOBRE FONS DE LLORENÇ ASSOLELLATRACÓSota la bassa el racó
escatxigat de blancor
a primers de març.

LA PRIMAVERA COMENÇA A TREURE EL CAP A LLORENÇ