dimecres, 10 d’abril de 2013

PARTIDA DE BAPTISME D'UNA FILLA DE PARES DESCONEGUTS AL LLORENÇ DE 1848


Dia primer del mes de desembre del añy mil vuit-cents quaranta-vuit: en les Fonts Baptismals de la Iglésia dels S.S. Abdon y Senén del lloch de Llorens, sufragànea de Vallbona, Arquebisbat de Tarragona, fou batejada solemnement per mi lo infraescrit Regent la cura de ànimas de dita Iglésia, Maria, Teresa, Antònia, filla de pares incògnits. Se féu judici que habia nascut en la pròxima nit passada. No se li trobà papeleta, ni señal ab que pogués ser coneguda, vestida o cuberta ab qualsevol drapot. Foren padrins Francisco Bori i Teresa Timoneda, vehïns del mateix poble de Llorens, al quals advertí lo parentiu esperitual y obligacions.

                                                     Vm Dr. Anton Teixiner Regent