dijous, 5 de desembre de 2013

ELS NOSTRES COGNOMS: GINER

Giner

“Johan Giner” (Fogatge de 1497); “muller d’en Johan Giner” (Capbreu de 1513: 204); “Jaume Janer” (Capbreu de 1565: LXXr); “Ramon Gener, jurat de Llorenç” (Piquer 1981: 31, any 1700); “Joseph Giner pagès del lloch de Llorens” (Capbreu de 1727: 4).  

            Cognom que documentem almenys des de finals del segle XV i fins a l’actualitat com a renom i nom de casa. Escadusserament el trobem en la forma Gener i, també, Janer.